استودیو پرشیاکام

ارائه دهنده راهکارهای تولید و انتشار بازی، اپلیکیشن و محتوا در بازار جهانی